Trade-Based Money Laundering


Trade-Based Money Laundering (TBML) er en av de mer sofistikerte måtene å hvitvaske penger på. Det er anerkjent at dette er blant de mest vanlige metodene som blir brukt ved hvitvasking over landegrensene. Samtidig er dette en av de vanskeligste metodene å avsløre. Avdekking av hvitvasking som skjer gjennom tilsynelatende legale transaksjoner herunder kjøp og salg, lån, kreditt andre finansieringsmetoder, investeringer, utleie, innleie, kjøp av varer eller servicetjenester m.m., krever kunnskap om metoder og innsikt i forskjellen på legale og fiktive avtaler mellom næringsdrivende.


TBML går som regel ut på at kriminelle skjuler sine ulovlige pengetransaksjoner bak en forkledning av internasjonal handel. Financial Action Task Force (FATF) har definert TBML som en prosess der man skjuler utbytte av en kriminell handling og flytter verdier gjennom handelstransaksjoner for å legitimere sin ulovlige opprinnelse.

Hvitvasking i disse tilfellene kan variere stort i kompleksitet. Ofte vil transaksjonene involvere feilaktig fremstilling av pris, kvantitet og/eller kvalitet på tjenester eller varer som importeres eller eksporteres. Hvitvaskingen skjer ofte gjennom flere transaksjoner og handlinger for å komplisere oppdagelsen av de fiktive transaksjonene. Hvitvaskingshandlingene kan for eksempel være fiktiv transport av varer, transport av ulovlige varer eller varer som er undergitt handelsbegrensninger (embargo), forfalskning av dokumenter og under- eller overfakturering av varens eller tjenestens verdi.

Trade-Based Money Laundering utgjør en stor del av hvitvasking internasjonalt og utgjør derfor en stor utfordring i bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Det internasjonale handels- og finanssystemet er stort og komplisert, noe som utnyttes av kriminelle organisasjoner og personer/organisasjoner som finansierer terrorvirksomhet. Pengeoverføringer skjules gjennom komplekse transaksjoner i ulik valutaer og med en rekke parter involvert, ofte ”ansiktsløse” parter. Det settes opp fiktive finansieringsordninger som utnytter subsidieordninger og unndragelse av offentlige avgifter.

Dette er noen av de grunnleggende TBML-teknikkene:

- Over- og underfakturering av varer og tjenester

- Flere faktureringer av samme vare og/eller tjeneste

- Fiktive vareforsendelser

- Fiktive tjenester

- Andre uriktige beskrivelse av omfang, kvalitet eller innhold av varer og tjenester

Disse teknikkene blir brukt alene eller i kombinasjon med hverandre. Dette kan illustreres med FATF sin 8-stegs illustrasjon nedenfor.


Ettersom kriminelle utnytter det store og kompliserte internasjonale handels- og finanssystemet, vil det ofte oppstå usikkerhet om hvilke lands lover og regler som får anvendelse.