Nordea-bedrageriet: Frifinnelse for hvitvasking i utlandetI forbindelse med bedrageriet mot Nordea Bank ASA, bistod en kvinne med å sikre utbyttet på NOK 78 mill ved å samtykke til at midlene gikk inn på hennes ulike bank konti som hun disponerte i Dubai. Kort tid etter at pengene var mottatt, gjennomførte hun kontantuttak og satt pengene (til sammen ca NOK 52 mill) inn på konto i ulike bankfilialer i Dubai.

Kvinnen ble dømt for uaktsom hvitvasking i tingretten, men frifunnet i lagmannsretten. Høyesterett behandlet saken i oktober 2017 og stadfestet lagmannsrettens frifinnelse (HR-2017-1947-A). Kvinnen var norsk borger, men flyttet til Dubai i 2007.

Straffeloven av 2005 (ikraft 01.10.2015) kom til anvendelse selv om handlingen var begått forut for ikrafttredelsen av ny straffelov og kvinnen var tiltalt etter den gamle straffebestemmelsen om hvitvasking (strl § 317). Etter straffeloven § 5 forutsetter domfellelse i Norge at uaktsom hvitvasking også er straffbart der handlingen ble utført, dvs. i Dubai. Påtalemyndigheten hadde ikke undersøkt om uaktsom hvitvasking også var straffbart i Dubai og Høyesterett stadfestet dermed frifinnelsen idet de mente at det i hovedsak var påtalemyndighetens ansvar å undersøke det.