Granskning

Det er mange årsaker til at kommuner og foretak ønsker å granske/undersøke faktiske forhold og omstendigheter. Bakgrunnen kan for eksempel være en mistanke om at virksomheten har blitt utsatt for økonomisk kriminalitet, misligheter eller andre former for kritikkverdige forhold.

Resultatet av en granskning/undersøkelsen kan få store konsekvenser for virksomheten, enkeltpersoner som omfattes av undersøkelsen og andre berørte tredjeparter. De som utfører undersøkelsen må sørge for at alle parter ivaretas og at prosessen gjennomføres innenfor lovens rammer. Det er derfor viktig at undersøkelsen gjennomføres av kvalifisert personell med kompetanse innenfor fagområdet. 

De som utfører granskningen/undersøkelsen må ha kompetanse til å vite hvilke undersøkelser som er relevante og hvor informasjonen kan befinne seg, enten det gjelder undersøkelser i elektronisk lagret informasjon, fysisk dokumentasjon eller innhenting av informasjon gjennom intervjuer med berørte personer. De må også ha kunnskap om metodikk for utføring av granskning. 

Som uavhengige advokater og rådgivere bistår vi en rekke kommuner, private foretak og virksomheter med å gjennomføre undersøkelser og vurderinger av kritikkverdige forhold eller mistanker om regelbrudd. 

 

Vårt firma ledes av en av landets mest erfarne granskere. Han har bistått en rekke nasjonale og internasjonale virksomheter med å undersøke mistanker om misligheter, brudd på anskaffelsesregelverket, korrupsjon, hvitvasking eller andre former for økonomisk kriminalitet. Vårt fagmiljø består av personer med erfaring fra saksbehandling av flere enn tusen varslingssaker. 

Ingen arbeidsplasser kan sikre seg 100 % mot mislig-heter eller alvorlige regelbrudd. Det er store forskjeller på skadevirkningene som oppstår etter at mistanken om regelbrudd har oppstått. Undersøkelser av mistanke om regelbrudd, krever god kunnskap og innsikt om temaet for å sikre at virksomheten foretar de rette valgene når mistanken blir kjent. Vi blir ofte engasjert av ledelsen for å gi råd og veiledning om hvordan slike undersøkelser skal organiseres og utføres. 

Noen av de spørsmålene ledelsen bør stille seg når mistanken oppstår er:

  • Hva er risikoen knyttet til mistanken?

  • Hvordan kan verdier sikres?

  • Hvilken informasjon skal gis til ledelsen, styret eller andre berørte?

  • Hvor finnes det informasjon som er relevant for saksforholdet?

  • Hvilken informasjon kan sikres og hvordan bør sikringen gjennomføres?

  • Hvilke undersøkelser bør gjennomføres før noen av partene eller personene som er involvert, blir gjort kjent med mistanken?

  • Når skal relevante myndigheter informeres og hvordan bør det gjøres?

  • Hvilke lover og regler regulerer adgangen til å gjennomføre undersøkelser på elektronisk lagret informasjon?

  • Når skal intervjuer gjennomføres og hvordan?

  • Hvordan skal søk og analyser gjennomføres?

Publikasjoner

Kontakt oss

Erling Grimstad

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no

Gransking_Fotokreditering-Gyldendal.jpg