top of page

Anti-hvitvasking

15. oktober 2018 trådte ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i kraft i Norge. Den nye hvitvaskingsloven gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og innebærer en dramatisk endring av konsekvenser for rapporteringspliktige foretak, styremedlemmer, daglig leder og andre ansatte i virksomheten.

 

Samtidig stilles det tydeligere krav til blant annet gjennomføring av risikovurdering, etablering av rutiner og internkontroll, gjennomføring av kundetiltak og løpende oppfølging, samt undersøkelse og rapportering av mistenkelige forhold. Hvitvaskingsloven krever blant annet at rapporteringspliktige foretak legger til grunn en risikobasert tilnærming og at virksomheten evner å identifisere og håndtere indikatorer på hvitvasking.

Vi har lang erfaring med å bistå rapporteringspliktige foretak med utfordringer knyttet til anti-hvitvasking. Vi har god regulatorisk kjennskap til både norske, nordiske, europeiske og andre internasjonale lover og regler på området.

Vi har bistått en rekke nasjonale og internasjonale rapporteringspliktige foretak innenfor blant annet bank og finans, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper, forsikringsforetak, revisjon- og regnskapsforetak, advokatfirmaer og eiendomsmeglerforetak. 

Vi har utviklet en kompetanseapp innenfor anti-hvitvasking, hvor ansatte i rapporteringspliktige foretak kan tilegne seg nødvendig kompetanse. Du kan lese mer om AML appen, samt finner informasjon om hvordan du bestiller denne, på amlapp.no

Vi bistår virksomheter med blant annet:

 • Gjennomføre risikovurderinger.

 • Utarbeide og implementere hvitvaskingsrutiner.

 • Organisering av virksomheten og etablering av god internkontroll.

 • Kurs og opplæring av ansatte på alle nivåer i virksomheten.

 • Tilpasse og optimalisere elektroniske overvåkingssystemer. 

 • Gjennomføring av kundetiltak i forbindelse med on-boarding og løpende oppfølging av kunden.

 • Rådgivning og bistand ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. 

 • Undersøke mistenkelige aktiviteter og transaksjoner hos kunden, samt rapportere forholdene til myndighetene. 

 • Avslutning av kundeforholdet som følge av mistanke om hvitvasking (off-boarding).

 • Gjennomføre anti-hvitvaskingsrevisjoner - dette omfatter en vurdering av dagens situasjon i virksomheten, samt foreslå tiltak som skal sikre etterlevelse av hvitvaskingsloven. 

 • Management for Hire - utlån av personer med kompetanse innenfor anti-hvitvasking til rapporteringspliktige foretak.

Kontakt oss

Erling Grimstad

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no

bottom of page